Privacy verklaring

JOUW PRIVACY

Als therapeut ben ik gehouden aan de VNRT beroepscode en ik stel jouw belangen in de therapie centraal. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wanneer het voor de behandeling noodzakelijk is, zal ik – na jouw expliciete toestemming – gegevens opvragen bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de huisarts of specialist en die gegevens ook opnemen in het dossier.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens.
  • er voor zorg dat ik de enige ben die toegang heeft tot jouw gegevens.

De gegevens uit het dossier kunnen verder voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid (alleen wanneer je daarvoor kiest).
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen welke voldoet aan de vereisten van de zorgverzekeraar.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Jouw gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard. Dit is vastgelegd in de wet op de behandelovereenkomst. Je hebt het recht om het dossier in te zien.

JOUW PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de nota die je ontvangt, staan de gegevens die voor de zorgverzekeraar van belang zijn. Met deze nota kun je de kosten bij de zorgverzekeraar declareren. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • jouw naam, adres, woonplaats en geboortedatum
  • de datum van de behandeling + de omschrijving van de behandeling
  • de kosten van het consult

JOUW PRIVACY OP DE WEBSITE

Indien je er voor kiest om m’n E-book of andere informatiebronnen te downloaden en/of de nieuwsbrief te ontvangen, dan gebruik ik jouw e-mail adres om relevante informatie te verstrekken via de nieuwsbrief.

JOUW PRIVACY IN DE NIEUWSBRIEF

Deelname aan de nieuwsbrief geschiedt via opt-in regeling. Je kunt je te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. De informatie in de nieuwsbrief kan zijn aangepast aan bijvoorbeeld de behandelingen die je al hebt gehad of workshops die je hebt gevolgd. Dit doe ik om te voorkomen dat je onnodig informatie ontvangt over bijvoorbeeld workshops die je al hebt gevolgd.